Õppimine

Õppekorraldus

Kooli õppekorralduse aluseks on üleriigiline raamõppekava. Selle alusel on koostatud kooli eripära ja võimalusi arvestav õppekava, mis realiseerub kooli ainekavade, igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide kaudu. Kooli õppeprotsess on kolmeastmeline: ettevalmistuskursus, 4 aastane põhikursus, täiend- ehk 5. kursus. Õppeprotsess võib piirduda ainult põhikursusega (4 õppeaastat). Õppetöö toimub eesti ja vene keeles. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat. Õpe toimub tunniplaani alusel 45 minutiliste rühmatundidena. Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (poolaasta, õppeaasta) lõpul aga samuti lõputöö kaitsmisel ja arvestustel ning eksamitel. Õpe toimub üldhariduskoolide õppetööst vabal ajal, täiskasvanuile tööst vabal ajal. Õppimine on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ettepanekul valla volikogu. Õppetasust vabastatakse vastavalt valla volikogu kinnitatud korrale.

Õppemaks

Ettevalmistuskursuste õpilastele – 11 eurot kuus.

Põhikursuste õpilastele (1.-4. kursus) ja alla 20 aastastele täiendõppe kursuse õpilastele – 15 eurot kuus.

Täiskasvanutele – 25 eurot kuus.

 

Õppemaksu soodustused

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse alusel on võimalik ettevalmistuskursuste ja põhikursuste õpilastele taotleda järgmisi õppemaksuvabastusi: Vähemkindlustatud perede lapsed – 100%
Paljulapseliste perede lapsed – 50% Õppemaksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus kunstikooli kantseleisse

 

Õppemaksu tasumine

Õppemaksu tasumine toimub Jõhvi Kunstikooli väljastatud arvete alusel pangaülekandega, võimalik on vormistada ka otsekorraldus või tellida arved oma E-posti aadressile.
Saaja: Jõhvi Vallavalitsus
SEB a/a: EE791010220030964012
Swedbank a/a: EE972200221025067276

Arve tasumisel palume kindlasti märkida õpilase isiklik viitenumber. Lisainfot õppemaksu tasumise kohta saab Jõhvi Kunstikooli sekretärilt tel. 3325 271 ja Jõhvi Vallavalitsuse raamatupidaja Heli Einsteinilt tel. 3363 764